Udskriv indholdet
Sitemap
Inspiration fra branchen


Klik for søgning

Ønsker du som VVS installatør synlighed på vvsdanmark.dk eller medlemskab af organisationen?
Klik for at blive medlem af VVSDANMARK

Framelding af nyhedsbrevet
Tilmelding til nyhedsbrevet
Få nyheder med jævne mellemrum fra VVS DANMARK.
 
Luft/vand varmepumpe

Med en varmepumpe fra DVI energi
opnår du flere effektive fordele.

 • 50% mindre CO². 
 • Godt indeklima.  
 • Lang holdbarhed.  
 • Forøger boligværdien.  
 • Minimal vedligeholdelse.
 
 

Lavere el-forbrug
Varmepumpen adskiller sig på et vigtigt punkt fra andre, idet den som noget specielt indeholder en overhedningsvarmeveksler.

Denne specielle varmeveksler betyder, at det varme vand ved hjælp af en naturlov kan opvarmes til høje temperaturer, uden at dette belaster anlæggets kompressor og hermed elforbruget.

Med andre ord er anlægget via varmeveksleren i stand til at afpasse sin belastning, og hermed sit elforbrug, efter f.eks. et gulvvarmeanlæg med lave temperaturer. Samtidig kan anlægget uden ekstra omkostninger levere en høj temperatur på det varme vand.

DVI energi producerer en unik luft/vand varmepumpe, som kan kombineres med solvarme. Kombinationen sikrer dig det lavest mulige el-forbrug til opvarmning af boligen og varmt vand. Anlægget er en komplet løsning, der er fabriksmonteret med alt udstyr og al automatik, som således danner et moderne og energieffektivt centralvarmeanlæg.
 
 • Energieffektiv kompressor indbygget i indedelen.  
 • 300 liter akkumuleringstank.  
 • Gennemstrøms-varmeveksler.  
 • Cirkulationspumper og trykekspansionsbeholdere indbygget.  
 • Alt teknisk udstyr er fabriksmonteret og indbygget i varmepumpen.
Tilstrækkelig varme
i den kolde tid

Varmepumpens evne til at overføre energi fra et lavt temperaturniveau til et højt gør, at den selv ved -15ºC kan udnytte udeluften som energikilde til opvarmning af bolig og det varme vand.

I varmepumpens akkumuleringstank er der endvidere monteret en el-patron, som automatisk kan supplere varmepumpen, hvis dennes varmeeffekt i den koldeste tid ikke er tilstrækkelig.
 
 
Komplet styre- og betjeningspanel på dansk
En informativ og brugervenlig elektronik styrer og overvåger varmepumpen, således at denne automatisk indstiller sig på den optimale og mest energiøkonomiske drift.
 
Som standard reguleres temperaturen i varmeanlægget automatisk i forhold til udetemperaturen, hvorimod det varme vand holdes ved konstant temperatur.
 

Windows-baseret touch styring
Klik for større billede
DVI LV Combi
Med indbygget gennemstrøms-varmeveksler til varmt vand.
Indbygget akkumuleringstank på 300 L.
H x B x D: 1910 x 650 x 705 mm (rejsehøjde 2000).
Klik for større billede
DVI LV Single
Uden gennemstrøms-varmeveksler til varmt vand.
Indbygget akkumuleringstank på 250 L.
H x B x D: 1710 x 650 x 705 mm (rejsehøjde 1800).
Klik for større billede
DVI LV Single
tilsluttet DVI eksternt varmtvandskabinet
Varmtvandskabinetet er forsynet med:
Gennemstrøms-varmeveksler til varmt vand. Akkumuleringstank på 300 L.
H x B x D: 1710 x 1300 x 705 mm (rejsehøjde 1800).
 
Akkumuleringstank
(Den rigtige løsning med mange fordele)

DVI VV Combi og Single er forsynet med en akkumuleringstank, (varmelager) i centralvarmekredsen.

 • Mindre slitage
  Levetiden på varmepumpens kompressor afhænger hovedsageligt af, at denne ikke starter og stopper for ofte, hvilket betegnes som »pjatkørsel«.

  Varmelageret i akkumuleringstanken sikrer, at kompressoren altid har maksimal drifts- og pausetid, selv når husets varmeforbrug i sommertiden er minimalt.  
   
 • Mindre elforbrug
  En varmepumpes energiøkonomi(effektfaktor) er først optimal efter 3 til 4 minutters drift. Således vil et anlæg, som »pjatkører« (uden akkumuleringstank), aldrig nå sin fulde energiøkonomi. Akkumuleringstanken sikrer endvidere en stabil temperatur i centralvarmeanlægget, uanset om varmepumpen kører eller holder pause. Denne stabiliserede temperatur medfører, at centralvarmetemperaturen generelt kan sænkes 3 til 4 grader, hvorved der opnås et væsentligt mindre elforbrug.
Automatisk vejrkompensation
og varmtvandsprioritering

 
 • Mindre elforbrug
  En varmepumpes elforbrug afhænger hovedsageligt af temperaturen i centralvarmeanlægget, og således
  medfører høje temperaturer en lavere effektfaktor og et øget elforbrug.

  For at sikre det lavest mulige elforbrug er DVI VV Combi og Single forsynet med automatisk vejrkompensering.

  Automatikken måler til stadighed udetemperaturen og udregner via en programmeret varmekurve den minimale centralvarmetemperatur, som huset den pågældende dag kan opvarmes ved.

  Et anlæg med automatisk vejrkompensation vil typisk have 20% mindre elforbrug, da centralvarmetemperaturen gennemsnitligt er 5 til 10 grader lavere end tilsvarende anlæg uden denne funktion.  
   
 • Varmtvandsprioritering
  For at sikre en ensartet og høj temperatur på det varme vand (uanset temperatur i centralvarmeanlægget) er DVI VV Combi og Single forsynet med varmtvandsprioritering.

  Når der er behov for opvarmning af varmt vand, frakobles centralvarmeanlægget i en periode, og varmepumpen opvarmer nu alene varmtvandsbeholderen. Når den ønskede temperatur er opnået, skiftes der atter tilbage til centralvarmeanlægget.

  For at mindske risikoen for bakterier i det varme vand sørger elektronikken for, at varmtvandsbeholderen én gang om ugen opvarmes til ca. 70ºC.
 
Bevar det gode naboskab
DVI energi's varmepumper adskiller sig fra traditionelle luft/vand-varmepumper ved, at anlæggets kompressor er placeret i indedelen.
 
Indedelen er større, og derfor er der teknisk langt bedre mulighed for at etablere en effektiv støjisolering.
 
For yderligere at begrænse støjen er ventilatoren i udedelen forsynet med to hastigheder, således at den ved udetemperaturer på over ca. 7ºC kun kører på lav hastighed.
 
Ventilatoren er endvidere konstrueret og designet ud fra de nyeste støjdæmpende teknikker. Udedelens støjgener er således begrænset mest muligt og omhandler kun anlæggets ventilator.
 
Lydtryksniveau fra indedel
Indedelens lydtryksniveau i opstillingsrum er ca. 40 dB(A), hvilket svarer til et lydtryksniveau, som er tilsvarende det, der gælder for en moderne opvaskemaskine.
 
 
* Da lydtryksniveauet fra udedelens ventilator påvirkes af mange faktorer, f.eks.refleksion fra andre bygningsdele, kan de opgivne lydtryksdata kun betragtes som vejledende.

Vælg altid en placering af udedelen, der giver størst mulig afstand til lydfølsomme naboområder og helst mere end 10 m. Der er i den danske lovgivning fastsatte krav til støjgener fra tekniske naboanlæg.
Udedel fra LV 7-12
Mål udedel
Højde uden ben 808 mm
Bredde 1012 mm
Dybde 480 mm
Minimum afstand til mur 200 mm
Minimum afstand til terræn 200 mm
Lydtryksniveau fra udedel*
DVI LV 7 Lav/høj ventilatorhastighed*
1 m. fra udedel 45/50 dB(A)
5 m. fra udedel 35/40 dB(A)
10 m. fra udedel 30/37 dB(A)
 
LUFT/VAND VARMEPUMPE DVI LV
 
Sådan virker varmepumpen
 1. En ventilator leder udeluften gennem udedelens køleelement. Køleelementet nedkøles og optager derved energi fra udeluften.  
   
 2. Kompressoren hæver trykket på kølemidlet og temperaturen stiger kraftigt.  
   
 3. I kondensatoren kondenseres kølemidlet og afgiver sin energi til centralvarmevandet, som cirkulerer gennem akkumuleringstanken.  
   
 4. Det kondenserede kølemiddel ledes gennem en elektronisk styret ekspansionsventil, som sænker tryk og temperatur, så kølemidlet igen kan optage energi i varmeveksleren.  
   
 5. 3-vejs ventil skifter mellem varmtvands og central varmekammer.
Sådan virker varmepumpen
 1. Specialudviklet gennemstrøms-varmeveksler: Pga. den høje temperatur i toppen af akkumuleringstanken kan varmeveksleren opvarme varmt vand i samme tempo, som det tappes. Man har således ingen varmtvandsbeholder med risiko for bakteriedannelse. Systemet har en stor varmtvandskapacitet pga den høje temperatur.  
   
 2. Husets radiatorer eller gulvvarme forsynes med varme fra tankens midte, og derved opstår en naturlig lagdeling med høj temperatur i øverste halvdel og en lavere temperatur i nederste halvdel af akkumuleringstanken, eksempelvis 60ºC i øverste del og 45ºC i den
  nederste del.

  Varmepumpen kan leveres med udstyr og automatik for tilslutning til solfanger. Varmeveksleren overfører solenergien til akkumuleringstanken. Herved opvarmer eller bidrager solvarmen både til rumopvarmning og varmt vand.
 
 
DATABLAD FOR DVI LV COMBI OG SINGLE
 
Mangler dit VVS-firma på VVS Danmark? Bliv oprettet gratis – det tager blot 2 min.